Patientinformation

Resultat utifrån patientenkäter 

 

Klicka här och läs mer om Vislanda vårdcentrals reslutat från den Nationella Patientenkäten. Eller gå in på 1177

 

Patientdatalag för säkrare vård

 

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård.
Informationen är sekretessbelagd och det är i patientdatalagen noga reglerat hur den får användas av vårdgivarnas personal. All personal inom hälso- och
sjukvården har dessutom tystnadsplikt.

Uppgifterna sparas (arkiveras) under lång tid och gallring av informationen sker utifrån särskilda regler.

 

Exempelvis finns uppgifter om:
• besök på vårdcentraler, sjukhusmottagningar
• besök på tandvårdskliniker, hjälpmedelscentraler
• vårdtillfällen på sjukhuskliniker
• undersökningar, operationer, åtgärder och eventuella avvikelser
• diagnoser
• patientavgifter
• läkemedel

 

 

Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen gör det möjligt för oss i vården att ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats. Detta gör att vi lättare kan komma fram till rätt medicinering och rätt behandling, samtidigt som du slipper upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Uppgifterna skyddas från insyn av obehöriga.

 

Vislanda Vårdcentral, Achima Care ingår i sammanhållen journalföring tillsammans med samtliga privata vårdgivare som har avtal med Landstinget Kronoberg samt alla vårdenheter som drivs i Kronoberg.

 

 

Spärra uppgifter

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal utanför den vårdenhet där uppgifterna skapats, kan du begära att dina uppgifter spärras. Då begränsar du möjligheten för vården att ge dig en bra och säker vård. Om du vill spärra din journal bör en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna av en spärr.

• Du kan spärra andra vårdenheter t ex vårdcentraler eller sjukhuskliniker att se dina uppgifter.
• Om du inte samtycker till sammanhållen journalföring kan du spärra din journal så att olika vårdgivare inte kan ta del av uppgifterna mellan varandra.                                                                                                                                    

 Om du vill spärra dina uppgifter ska du meddela din vårdcentral eller klinik muntligt eller skriftligt. Du kan när som helst begära att spärren tas bort.

  • Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tillfälligt tas bort om uppgifterna är nödvändiga för den vård som du behöver.
    • Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Samtycke till att hämta information


Första gången vi behöver veta mer om din vård hos andra vårdgivare frågar vi dig om du samtycker till att vi får hämta information om detta. Ditt samtycke registreras i datasystemet. Det är bara den personal som du har aktuell vårdrelation med, som efter att du har gett ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. Förutsättningen är
att de har behov av uppgifterna i sitt arbete för att ge dig vård. Du kan när som helst ändra ditt samtycke.

 

Vem har läst min journal?

Bara den som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler. Vislanda vårdcentral har elektroniska journaler och kan därför spåra vem som läst din journal. Som patient har du rätt att ta del av vem som läst din journal. Vänd dig till oss, på Vislanda vårdcentral för att få uppgifter utlämnade om detta.

Remittering till andra vårdenheter


När du remitteras till en annan vårdenhet medger du samtidigt att mottagaren har rätt att få ta del av den vårdinformation om dig, som patientansvarig läkare har bedömt behövs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling.

 

Nationella kvalitetsregister

Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren. 

 

 

Personuppgiftsansvarig/dataskyddsombud


Achima Care är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.


I enlighet med Dataskyddsförordningen har Achima Care ett dataskyddsombud (DSO), som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

 

Du kan läsa om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy här.

 

Information om Dataskyddsförordningen finns på www.datainspektionen.se.

 

Hit kan du vända dig


Personuppgiftsombudet
Landstinget Kronoberg
351 88 Växjö

tel 0470 58 80 00 

 

personuppgiftsombud@ltkronoberg.se.

 

Eller

Achima Care
Vislanda vårdcentral
Grönagatan 8-10
342 50 Vislanda

 

Information om patientdatalagen finns på Landstinget Kronobergs hemsida www.1177se/ltkronoberg samt på Vislanda vårdcentrals hemsida www.vislandavardcentral.se

 

 

 

 

Achima Care är en privat vårdgivare som driver vårdcentraler och rehabenheter i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne, Västmanland.

 

 

Huvudkontotor

Achima Care AB

Östra Prinsgatan 20

371 31 Karlskrona

 

Vislanda Vårdcentral drivs av: